Sci – Under Graduation

FACULTY-WISE SUBJECTS (SENIOR COLLEGE) For UG

Faculty Class Sem. I & II Sem. III & IV Sem. V & VI
 

 

 

 

 

 

 

SCIENCE

 

 

 

 

B.Sc. BIO

English Botany Botany
Marathi Zoology Zoology
Botany Chemistry Chemistry
Zoology
Chemistry
 

 

 

B.Sc. MATH

English Mathematics Mathematics
Marathi Physics Physics
Mathematics Chemistry Chemistry
Physics
Chemistry